Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, veri sorumlusu olarak A Özlü Enerji ve Klima Sistemleri İnş.Tur.Tic.San.Ltd.Şti.‘nin iş ortaklarına, müşterilerine ve iletişimde bulunduğu gerçek ya da tüzel kişilere aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır.

A Özlü Enerji ve Klima Sistemleri İnş.Tur.Tic.San.Ltd.Şti. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami dikkat göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin Kanun’a uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Detaylı bilgiye https://www.ozluteknik.com/kvkk internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, satışa bağlı faturalandırma faaliyetleri dahil olmak üzere mali, muhasebesel ve finansal işlemlerin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak ve satış sonrası destek faaliyetleri için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, garanti yükümlülüğünün yerine getirilmesi fiziksel güvenliğin temin edilmesi, iç denetim süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenebilecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla yurt içindeki iş ortaklarımızla, üretici firmayla, tedarikçilerimizle, denetim şirketleriyle, bankalarla, mali müşavir ve muhasebecilerle, sigorta şirketleriyle ve sair iş ortaklarımızla, dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle, hukuken yetkili kamu kurumları ve özel kişi ve kurumlar ile 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Ticari süreçlerin yürütülmesi faaliyetleri çerçevesinde; müşteri tanıtım formları, tedarikçi bilgi formları, iletişim bilgi formları, diğer ticari belgeler, ödeme bilgileri, kıymetli evraklar, aday/staj başvuru formları gibi yazılı belge/formlar ile yaptığınız bildirimler aracılığıyla, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, yurt içi işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, diğer 3.kişiler de dahil olmak üzere A Özlü Enerji ve Klima Sistemleri İnş.Tur.Tic.San.Ltd.Şti. dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır
Kişisel Verileriniz, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve sair mevzuat çerçevesinde sadece madde 1’de belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için ve bu amaçların gerektirdiği yasal sürelerle sınırlı olarak işlenmektedir

4. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
Bu kapsamda kişisel veriniz ile ilgili a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, e) KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, f) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, g)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

5. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu-KVKK Çerçevesinde Veri Sahibi’nin Haklarını Kullanması için Başvuru
10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” doğrultusunda Şirketimize yapacağınız başvurularınız için https://www.ozluteknik.com/kvkk-basvuru-formu/ adresinde yer alan Başvuru Formu’nu açık ve eksiksiz şekilde Türkçe doldurup ;

• Şahsen Başvuru (Kişisel Veri sahibi şahsen, kimliğini ispat edici bir belge ile başvuruda bulunması)
• Şirketimizin “Sugözü Mahallesi, Sugözü Caddesi .Safa Apartmanı 86/B Alanya Antalya” adresine İadeli Tahhütlü Mektup veya Noter vasıtası ile tebligat göndererek başvuru yapabilirsiniz.
Kimliğini tevsik edici belgelerin, varsa talebi destekleyici belgelerin, Veri Sahibinin bu hakkını vekili aracılığıyla kullanmak istemesi durumunda, bu konuda özel yetkiyi içeren vekaletname suretinin, Başvuru Formunun ekinde Şirket’e iletilmesi zorunludur.
Şirket olarak talebinizi, talebin niteliğine göre, en kısa sürede ve en geç 30 (Otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenmiş tarifedeki ücret Siz (“ilgili kişi”)’den alınabilir.
Veri Sorumlusu olarak yaptığınız talebi kabul edebilir veya gerekçesini açıklayarak reddedebilir ve cevabımızı Size (“ilgili kişi”) yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirebiliriz. Başvurunuzda yer alan talebinizin kabul edilmesi hâlinde gereğini yerine getireceğiz. Başvurunuzun, Veri Sorumlusu olarak Şirketimizin bir hatasından kaynaklanması durumunda başvurunuz için bir ücret alındıysa Size (“ilgili kişi”) iade edilecektir.
Şirket tarafından Kişisel Verilerin Saklanması Ve İmhası Politikası oluşturulmuş olup söz konusu Politika’ya https://www.ozluteknik.com/kvkk linkinden ulaşılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA GİZLİLİK POLİTİKAMIZ VE AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimiz tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimiz çalışanları veya Şirketimize iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları dışındaki, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.
Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir;
İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, imza, fiziksel mekan/güvenlik görüntü kaydı, , banka hesap numarası, cookie (çerezler) kayıtları.
Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri;
Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;
• Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,
• Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi,
• Şirketimizin kullanımda olan lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,
• İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,
• İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,
• Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,
• Şirketimizin çağrı merkezinin aranması veya internet sayfasının kullanılması ve/veya
• Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması amacıyla işlenecektir.

Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi;
Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.
Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.

Kişisel Verilerin Aktarılması;
Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;
• Yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimize,
• Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara,
• Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar ve sair gerçek veya tüzel kişilere,
• Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız;
Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;
1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
2. İşlenmişse bilgi talep etme,
3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde aktarıldığı 3. kişileri bilme,
5. Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
7. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” doğrultusunda Şirketimize yapacağınız başvurularınız için https://www.ozluteknik.com/kvkk adresinde yer alan Başvuru Formu’nu açık ve eksiksiz şekilde Türkçe doldurup ;

• Şahsen Başvuru (Kişisel Veri sahibi şahsen, kimliğini ispat edici bir belge ile başvuruda bulunması)
• Şirketimizin “Sugözü Mahallesi, Sugözü Caddesi Safa Apartmanı 86/B Alanya Antalya” adresine İadeli Tahhütlü Mektup veya Noter vasıtası ile tebligat göndererek başvuru yapabilirsiniz.

ÇEREZ POLİTİKASI

1. Çerezler
Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde, bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza belirli bilgileri “çerez” şeklinde yerleştirebiliriz; bu, bir dahaki ziyaretinizde sizi otomatik olarak tanımamızı (çerezi okuduğumuzda) sağlar.
Çerezler bize birçok şekilde yardımcı olabilir. Örneğin, bu web sitesini ihtiyaçlarınıza daha uygun olacak şekilde uyarlamamızı veya parolanızı saklayarak her defasında yeniden giriş yapmanıza gerek kalmamasını sağlayabilir.
Daha sonra, bu web sitesinde kullandığımız çerezlere genel bir bakış bulacaksınız. Ardından bu tür çerezlerin amacını, son kullanma tarihini ve doğasını bulacaksınız.
Çerezleri kabul etmeyi veya reddetmeyi seçebilirsiniz. Bizim tarafımızdan bilgisayarınız veya mobil cihazınız üzerinde hangi çerezlerin yerleştirilebileceği veya okunabileceğini yönetmek için seçenekleriniz aşağıda belirtilmiştir. Burada ‘Kesinlikle Gerekli’ olarak tanımlanan çerezleri kabul etmediğinizde, bu web sitesini ziyaret etmeniz mümkün olmayacaktır. Diğer çerezleri reddederseniz web sitemizin bazı teklifleri, özellikleri veya kaynakları düzgün çalışmayabilir ve bazı kolaylık ya da işlevsellik kayıplarıyla karşılaşabilirsiniz.

2. Çerez türleri
Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde aşağıdaki çerez türleri kullanılabilir.
2.1.Depolama süresi
-Oturum: Tarayıcınızı kapattığınızda otomatik olarak silinir.
-Kalıcı: Burada tanımlandığı şekilde son kullanma tarihine ulaşıncaya kadar terminal cihazınızda saklanmış olarak kalır.

2.2.Sorumlu taraf
-Birinci taraf: Genellikle tarayıcının adres çubuğunda görüntülenen URL tarafından tanımlandığı gibi, ziyaret ettiğiniz web sitesini çalıştıran veri denetleyicisi (veya işlemcilerinin herhangi biri) tarafından yerleştirilir (yani: bizim tarafımızdan yerleştirilir)
-Üçüncü taraf: Şu anda ziyaret ettiğiniz web sitesini çalıştırmayan veri denetleyicileri tarafından yerleştirilir (yani: bizim tarafımızdan yerleştirilmez)

3. Çerez kategorileri
3.1.Çerez türü
-Kesinlikle Gerekli – bu tür çerezlerin devre dışı bırakılması durumunda bu web sitesini ziyaret etmeniz mümkün olmayacaktır anlamına gelir
-İşlevsel – bu tür çerezlerin devre dışı bırakılması durumunda sizin tarafınızdan açıkça istenen işlevsellikleri sağlamamız mümkün olmayacaktır anlamına gelir.
-Sosyal eklenti izleme – İşlevsel olmayan ancak davranışsal reklamcılık, analitik ya da pazar araştırması gibi amaçlarla bireyleri izlemek için kullanılan, bu web sitesine bizim tarafımızdan entegre edilen sosyal eklenti modülleri tarafından kullanılan üçüncü taraf (sosyal ağ) çerezleri anlamına gelir
-Üçüncü taraf reklamcılığı – reklamcılık için ve davranışsal reklamcılık, sıklık sınırı, finansal kayıt, reklam bağlantısı, tıklama sahtekarlığı tespiti, araştırma ve pazar analizi, ürün geliştirme ve hata ayıklama gibi amaçlar için kullanılan üçüncü taraf çerezleri demektir
-Birinci taraf analiz –bu web sitesinin ziyaretçileri hakkında istatistik elde etmemizi sağlamak için bu web sitesi tarafından oluşturulan çerezleri ifade eder (örn. benzersiz ziyaretçi sayısı, web sitesi navigasyon sorunların takibi, sık kullanılan arama motoru anahtar kelimelerini algılama …)

3.2.Yönetim seçenekleri
Devre dışı bırakmak istemeniz halinde tarayıcınızın ayarlarını gözden geçirin, şunlardan birine ayarlayın:
• Bilgisayar veya mobil cihazınızdan çerezler hemen kaldırılsın;
• Çerezler engellensin;
• Bir çerez yerleştirilmeden önce uyarı verilsin.
Bu çerezleri kaldırır veya devre dışı bırakırsanız, bu web sitesini ziyaret etmeniz mümkün olmayacaktır

4. Çerezlere genel bakış
Aşağıda, bu web sitesinde kullanılan çeşitli çerez türlerine genel bir bakış görebilirsiniz.
Oturum Çerezleri – Performans Çerezleri – Fonksiyonel Çerezler – Reklam Ve Üçüncü Taraf Çerezleri