KVKK Başvuru Formu

WORD DOSYASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE BAŞVURU FORMU

  1. GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “veri sahibi” olarak anılacaktır), Kanun’un 11inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır. Kanunun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvuruların, işbu form kullanılarak usullere uygun olarak iletilmesi gerekmektedir.

 

 

Başvuru Usulü*

Başvurunun Yapılacağı AdresBaşvuru Gönderiminde

Belirtilecek Bilgi

Başvuruya

Eklenecek Diğer Bilgiler

Şahsen Başvuru (Kişisel Veri sahibi Şahsen, kimliğini ispat edici bir belge ile başvuruda bulunması)A Özlü Enerji ve Klima Sis. İnş. Tur. Tic. San. Ltd. Şti.‘

Sugözü Mahallesi, Sugözü Caddesi .Safa Apartmanı 86/B Alanya/Antalya

 

Kimlik (pasaport, ehliyet vb.)

 

İadeli Tahhütlü Mektup veya Noter vasıtası ile tebligat

A Özlü Enerji ve Klima Sis. İnş. Tur. Tic. San. Ltd. Şti.‘

Sugözü Mahallesi, Sugözü Caddesi .Safa Apartmanı 86/B Alanya/Antalya

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Kimlik (pasaport, ehliyet vb.) Fotokopisi

 

* Başvuru usulü, Kanunun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası gereğince “yazılı” başvuru kanalı olarak belirlenmiştir.Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanunun 13’ üncü maddesinin 2inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” cevaplanacaktır. Cevaplar, Kurul’un belirlediği usule göre sizlere iletilecektir. Talebinizin eksiksiz karşılanabilmesi için formda istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir.

 

II. GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

Lütfen şağıdaki bilgileri eksiksiz doldurun:

Adı Soyadı :

TC Kimlik Numarası : Şirketimizle Olan İlişkiniz :

Müşteri
İş Ortağı
Ziyaretçi
Diğer

 

Adres :……………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………..

 

Cep Telefonu : Elektronik Posta Adresi :

Şirketimizle Olan İlişkiniz Sona Erdi mi? :

 

III. BAŞVURU SAHİBİNİNTALEPLERİ

KişiselVerilerinKorunmasıKanunu’nun11.MaddesinegöreverisorumlusuolanŞirketimizden talep edebileceğiniz haklar belirtilmektedir. Talep ettiğiniz haklara göre şirketimiz içerisinde değerlendirme yapılarak Kanunun 13’üncü maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca cevaplar tarafınıza iletilecektir.

 

 

Talep KonusuYasal dayanakTalebiniz
Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (a)
 

 

Şirket, kişisel verilerimi işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi

talep ediyorum.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Mad 11/1 (b)

 

 

Kişisel verilerim işlenmişse bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (c)

 

 

 

Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

 

 

 

KVK.m. 11/1 (ç)

 

 

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Mad 11/1 (d)

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını

düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimle ilgili( )istiyorum.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (e)

 

 

 

A- Silinmesini

B- Anonim hale getirilmesini

 

 

Eksik ve yanlış işlendiğini

düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No

5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

 

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (f)

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını

düşünüyorum (Talep No 6) ve bu

çerçevede kişisel verileriminaktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de ( ) talep ediyorum.

 

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (f)

 

 

 

A- Silinmesini

B- Anonim hale getirilmesini

Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu

düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Mad 11/1 (g)

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum.Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (h)

 

Ek açıklamalarınızı yapınız :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..……………….………………

…………………………………………………………………………………………………………………..……………….………………

***Lütfen zararınızı ortaya koyan bilgi belge ve kanıtları sunun.

III. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

Bu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğu, şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim. Başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı  olarak şirketiniz tarafından işlenmesine izin veriyorum.

Cevabın Başvuru Formunda belirtmiş olduğum adresime gönderilmesini talep ederim.
Cevabın Başvuru Formunda belirtmiş olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini talep ederim.

 

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi : ……../……./…….. İmza: